วันที่ รายการ
30 สค 2564 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2564 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2564 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พบ.ถ. ๓๗๐๐๗ จำนวน ๒ ช่วง บ้านกระทุมลาย/บ้านแคววังใหญ่ หมู่ที่ ๖ - ๑๐ ตำบลบางครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน พบ ๘๑-๕๑๔๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2564 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
16 สค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินงานการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สค 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมต่อจากวัดบางหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2564 จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2564 จ้างโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 สค 2564 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการค่าหนังสือเรียน (๓ -๕ปี) จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2564 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมต่อจากวัดบางหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2564 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กค 2564 ซื้อวัสดุเสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๘ x ๐.๑๘ x ๖.๐๐ พร้อมปัก จำนวน ๘๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กค 2564 ซื้อวัสดุหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ
19 กค 2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ
05 กค 2564 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินงานการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิย 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิย 2564 ซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิย 2564 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.บางครก ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2564 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีค 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีค 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน พบ ๘๑-๕๑๔๙ เพชรบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีค 2564 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มีค 2564 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มีค 2564 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI MC๓๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2564 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กพ 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กพ 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ผู้ยากไร้ในตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กพ 2564 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ก่อนการระบาดและขณะเกิดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กพ 2564 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 จ้างโครงการขยายเขตทางถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายเลียบคลองอรรถสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2564 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ (ถังกลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กพ 2564 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มค 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๐๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มค 2564 ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มค 2564 ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๖๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มค 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ธค 2563 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้104
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้33
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้104
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว238
mod_vvisit_counterเดือนนี้1066
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1331
mod_vvisit_counterทั้งหมด26534

We have: 21 guests online
IP: 3.215.177.171
วันนี้: ก.ย. 26, 2021


QR Code
อบต.บางครก

ลิขสิทธิ์ © 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร. 0-3270-6121