Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

วันที่ รายการ
19 เมย 2567 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๕๓๒ เพชรบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมย 2567 จ้างต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กพ 2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มค 2567 จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ ชนิด ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2567 จ้างโครงการขุดลอกคลองแคววังใหญ่ หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2567 จ้างโครงการขุดลอกคลองเจ๊ก - คลองตะเคียน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2567 จ้างโครงการขุดลอกคลองโยธา หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2567 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินลูกรัง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มค 2567 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๔๙ เพชรบุรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2567 จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 มค 2567 จ้างซ่อมกล้อง CCTV หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๙-๖๓-๐๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ธค 2566 จ้างซ่อมเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย UHF-FM โซน ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 ธค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ธค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าทะเบียน ๘๑-๕๖๕๑ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 ธค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๕๘๐ เพชรบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๐-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2566 ซื้อวัสดุหินคลุก พร้อมปรับเกรดเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พย 2566 ซื้อวัสดุหินคลุก พร้อมปรับเกรดเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (สปสช) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พย 2566 จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ตามโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พย 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พย 2566 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พย 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พย 2566 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พย 2566 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พย 2566 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จารบี จำนวน ๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 พย 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 พย 2566 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พย 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๑๔๙ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 พย 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 จ้างซ่อมเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย UHF-FM โซน ๑๑ และโซน ๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑ - ๒๕๘๐ เพชรบุรี จำนวน ๖ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2566 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างจำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 พย 2566 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 ตค 2566 ซื้อตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๕๘๐ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตค 2566 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กย 2566 ซื้ออาหารเสริมนม UHT สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2566 จ้างซ่อมเลื่อยยนต์และเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๖ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กย 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ที่นอนเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กย 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๑-๕๑๔๙ เพชรบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2566 จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กรอบไม้พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2566 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2566 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2566 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครกประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2566 จ้างซ่อมกล้อง CCTV จำนวน ๒ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 สค 2566 ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ดับไฟ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2566 จ้างโครงการขุดลอกคลองซอยแหลมสนพร้อมวางท่อ คสล.หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2566 จ้างโครงการขุดลอกคลองอรรถสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 สค 2566 จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สค 2566 จ้างซ่อมเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย UHF-FM โซน ๑๒ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 สค 2566 จ้างติดตั้งตู้พักสัญญาณกล้อง CCTV ตู้หมายเลข ๔ และ ตู้หมายเลข ๕ พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2566 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2566 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์โดยสาร (รถตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2566 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๗๙-๖๑-๐๐๒๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สค 2566 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ทะเบียน ๘๑-๒๕๓๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 สค 2566 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2566 ซื้อวัสดุหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2566 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สค 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะพลาสติก ขนาดความจุ ๒๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2566 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2566 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคสล.หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 สค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๕๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กค 2566 จ้างออกแบบโครงการขุดลอกคลองซอยแหลมสนพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๕ และ โครงการขุดลอกคลองอรรถสิทธ์ หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2566 จ้างเหมาตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 กค 2566 จ้างเหมาตามโครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พค 2566 จ้างเหมาตกแต่งและจัดสถานที่จัดงานโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 พค 2566 จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พค 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บบ ๔๑๐๔ พบ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 พค 2566 ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลายตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๑๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2566 จ้างปักเข็มไม้ไผ่โคนซอชะลอการกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 พค 2566 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 พค 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 พค 2566 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังต้มน้ำไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมษ 2566 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บบ ๔๑๐๔ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 เมษ 2566 จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 เมษ 2566 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ขนาดบรรจุถุงละ ๒๐ กก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมษ 2566 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมษ 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ ใบเสร็จรับเงินค่ามูลฝอย (พิมพ์ชื่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 เมษ 2566 จ้างซ่อมเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย UHF-FM โซน ๑๒ หมู่ที่ ๑๒ บริเวณร้านค้าชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2566 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2566 จ้างโครงการก่อสร้างสะพานคสล.หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มีค 2566 ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสาร I-com โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กพ 2566 จ้างซ่อมท่อส่งน้ำบริเวณสถานีจ่ายน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้งและอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กพ 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กพ 2566 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 กพ 2566 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2566 จ้างทำป้ายห้ามนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยในพื้นที่ตำบลบางครกพร้อมติดตั้ง จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กลพ ๙๗๗ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กพ 2566 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2566 จ้างตกแต่งประดับเวทีและสถานที่ตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มค 2566 ซื้อของรางวัลกิจกรรมการแข่งขันตามโครงการจัดงานวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 มค 2566 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 มค 2566 จ้างออกแบบโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 พย 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พย 2565 จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน พบ ๘๑ - ๒๕๓๒ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พย 2565 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2565 ซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน พบ ๘๑-๕๑๔๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๕ จำนวน ๙ รายการ
31 ตค 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 ตค 2565 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กย 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กย 2565 จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กย 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยสมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กย 2565 ซื้อวัสดุหินคลุก จำนวน ๔๕๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2565 ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง หัวฉีดน้ำดับเพลิง ชนิดด้ามปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2565 จ้างออกแบบโครงการกอสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ (ซอยงู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 กย 2565 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กย 2565 จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กย 2565 จ้างเหมาปักเสาไม้ไผ่โคนซอ พร้อมถมดินกันน้ำล้นตลิ่ง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 สค 2565 จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2565 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน บฉ ๕๗๗๔ เพชรบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2565 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 สค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 สค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ชุดลำโพงฮอร์นเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย พร้อมเปลี่ยน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2565 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2565 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ ซอยสมใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 สค 2565 จ้างเหมาตกแต่งประดับเวที สถานที่ และจัดนิทรรศการ ตามโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุในชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สค 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวถังขยะ จำนวน ๕๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สค 2565 จ้างซ่อมเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง ชนิดไร้สาย UHF-FM จำนวน ๑๐ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สค 2565 จ้างเหมาซ่อมเครื่องออกกำลังกายภายในศูนย์ออกกำลังกายองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 ซื้อพัสดุตามโครงการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 สค 2565 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 สค 2565 จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บางครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 สค 2565 จ้างเหมาปักเข็มไม้ไผ่ ชะลอการกัดน้ำเซาะตลิ่ง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2565 จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 กค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พค 2565 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ม่านปรับแสงพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 พค 2565 ซื้อแผงกั้นห้องแบบรื้อถอนได้ (Partition) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 พค 2565 วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ
25 เมย 2565 จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน พบ ๘๑-๕๑๔๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมย 2565 ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 เมย 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 เมย 2565 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ใบรับรองการฉีดและป้ายแขวน จำนวน ๑,๐๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมย 2565 ซื้อถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมย 2565 ซื้อเก้าอี้ทำงานสำหรับผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 เมย 2565 ซื้ออุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรม/รณรงค์การลดปัญหาภาวะโลกร้อน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 เมย 2565 จ้างเหมาจัดทำตรายางหมึกในตัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีค 2565 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีค 2565 ซื้อสารเคมีกำจัดยุงลาย จำนวน ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2565 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2565 จ้างดำเนินการซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มีค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2565 ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2565 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 มีค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน กล่องขนาด ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๒๐ กล่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีค 2565 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน พบ ๘๑-๕๖๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 มีค 2565 ซื้อพัสดุเพื่อป้องกัน การควบคุม การแพร่ และการระงับการระบาดโรคโควิด-๑๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 มีค 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กพ 2565 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 กพ 2565 จ้างทำป้ายในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2565 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง (อปพร.) หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๔๕ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๑ - ๐๐๐๒ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กพ 2565 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งจำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กพ 2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเลือก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 กพ 2565 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2565 ซื้อแบบพิมพ์และบัตรเลือกตั้งในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางครก (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มค 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มค 2565 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มค 2565 จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๔๑๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 มค 2565 จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง อปพร. หมายเลขทะเบียน บธ ๕๑๔๕ พบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2565 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 ธค 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 ธค 2564 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน พบ ๘๑ - ๕๑๔๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พย 2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พย 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 พย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 พย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พย 2564 จ้างทำป้าย จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 พย 2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2564 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2564 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ตค 2564 ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดการเลือกตั้ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตค 2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 ตค 2564 ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2564 จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ตค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 ตค 2564 จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07 ตค 2564 ซื้อกระดาษต่อเนื่องจำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กย 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสสายทาง พบ.ถ.๓๗๐๐๗ จำนวน ๒ ช่วงบ้านกระทุ่มลาย/บ้านแคววังใหญ่ หมู่ที่ ๖ - ๑๐ ตำบลบางครก โดยวิธีคัดเลือก
29 กย 2564 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก คอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง โดยวิธีคัดเลือก
   
21 กย 2564 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก
21 กย 2564 ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 กย 2564 จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยวิธีคัดเลือก
13 กย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการจัดการขยะชุมชน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 กย 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการจัดการขยะชุมชน จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 กย 2564 จ้างซ่อมเครื่องรับวิทยุกระจายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2564 ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2564 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน ๓ ช่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 สค 2564 จ้างออกแบบโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พบ.ถ. ๓๗๐๐๗ จำนวน ๒ ช่วง บ้านกระทุมลาย/บ้านแคววังใหญ่ หมู่ที่ ๖ - ๑๐ ตำบลบางครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 สค 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน พบ ๘๑-๕๑๔๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 สค 2564 อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
16 สค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินงานการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 สค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 สค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 สค 2564 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมติดผนัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมต่อจากวัดบางหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2564 จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 สค 2564 จ้างโครงการวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 สค 2564 ซื้อหนังสือเรียนตามโครงการค่าหนังสือเรียน (๓ -๕ปี) จำนวน ๓๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 สค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 กค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2564 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๑ เชื่อมต่อจากวัดบางหอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กค 2564 จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างยกระดับถนน คสล. หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 กค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กค 2564 ซื้อวัสดุเสาเข็ม คอร.รูปตัวไอ ขนาด ๐.๑๘ x ๐.๑๘ x ๖.๐๐ พร้อมปัก จำนวน ๘๐ ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 กค 2564 ซื้อวัสดุหินผุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กค 2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ
19 กค 2564 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ
05 กค 2564 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๕๔-๕๑-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05 กค 2564 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อดำเนินงานการปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้กับคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มิย 2564 จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มิย 2564 ซื้ออุปกรณ์เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มิย 2564 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิย 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.บางครก ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 มีค 2564 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30 มีค 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มีค 2564 จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน พบ ๘๑-๕๑๔๙ เพชรบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มีค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีค 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังขยะ จำนวน ๖๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน แบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 มีค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15 มีค 2564 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มีค 2564 จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มีค 2564 จ้างเหมาซ่อมเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ OKI MC๓๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 มีค 2564 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 กพ 2564 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 กพ 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 กพ 2564 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส (ผู้ยากไร้ในตำบล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กพ 2564 จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก ก่อนการระบาดและขณะเกิดโรค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 กพ 2564 ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 จ้างโครงการขยายเขตทางถนน คสล. หมู่ที่ ๔ สายเลียบคลองอรรถสิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 กพ 2564 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 กพ 2564 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ (ถังกลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04 กพ 2564 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 กพ 2564 จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01 กพ 2564 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 มค 2564 จ้างตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค ๗๔๐๙ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๑-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 มค 2564 ซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26 มค 2564 ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 มค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มค 2564 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมบำรุงรถบรรทุกเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๕๖๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 มค 2564 ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 มค 2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ธค 2563 ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ของ อบต.บางครก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.