Thai Arabic Chinese (Traditional) English French Indonesian Japanese Korean Vietnamese

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บางครก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
191 ประกาสหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงาน สำนักปลัด 262
192 ประกาศเจตนารมตามนโนบายการป้องกันการทุจริต สำนักปลัด 318
193 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำนักปลัด 354
194 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน-วินัยคุณธรรม-จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตใช้ สำนักปลัด 434
195 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ สำนักปลัด 399
196 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 11 สำนักปลัด 283
197 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย)ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางครก สำนักปลัด 362
198 กำหนดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 332
199 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการศูนย์ออกกำลังกาย สำนักปลัด 249
200 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2563 รอบ6 เดือน สำนักปลัด 315


องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110
โทรศัพท์ 0-3270-6121 : โทรสาร 0-3240-9021

E-mail : bangkrok.bangkrok123@gmail.com
E-mail : saraban_06760706@dla.go.th

สำนักปลัด : 0-3270-6121 ต่อ 
กองคลัง : 0-32
70-6121 ต่อ 

กองช่าง : 0-3270-6121 ต่อ 
อปพร. : 0-3270-6121 ต่อ 


 

 

ลิขสิทธิ์ © 2563- 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลบางครก จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.